Publications

27. Xuyong Wang, Wen-Yan Tong, Bing Huang, Si Cao, Yunlong Li, Jingchao Jiao, Hang Huang, Qiu Yi, Shuanglin Qu,* Xi Wang* J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 4952–4965.

26. Shiqi Chen, Si Cao, Chaoyang Liu, Baoxu Wang, Xiaorui Ren, Hang Huang, Zhihong Peng,* Xi Wang* Org. Lett. 2021, 23, 7428–7433.

25. Hang Huang, Xianghua Zou, Si Cao, Zhihong Peng*, Yingying Peng, Xi Wang*. Org. Lett. 202123, 4185-4190.

24. Xuyong Wang, Xi Wang,* Jianbo Wang* Tetrahedron 201975, 949-964.

23. Hang Huang, Xi Wang,* Jianbo Wang* Chin. J. Org. Chem. 201939, 1-14.

22. Xi Wang, Armido Studer* Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 11792-11796.

21. Xi Wang,* Armido Studer* Acc. Chem. Res. 2017, 50, 1712−1724.

20. Xi Wang, Armido Studer* Org. Lett. 2017, 19,2977–2980.

19. Florian Mäsing, Xi Wang, Harald Nüsse, Jürgen Klingauf, Armido Studer* Chem. Eur. J. 2016, 23, 6014–6018.

18. Xi Wang, Armido Studer* J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2977–2980.

17. Yujing Zhou, Fei Ye, Xi Wang, Shuai Xu, Yan Zhang, Jianbo Wang* J. Org. Chem. 2015, 80, 6109–6118.

16. Shuai Xu, Guojiao Wu, Fei Ye, Xi Wang, Huan Li, Xia Zhao, Yan Zhang, Jianbo Wang* Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 4669–4672.

15. Lin Zhou, Lushan Zhou, Xi Wang, Jingwen Yu, Jianbo Wang, Hailin Peng,* Zhongfan Liu* “Trifluoromethylation of Graphene” APL Mat. 2014, 2, 092505.

14. Zhikun Zhang, Jiajie Feng, Yan Xu, Songnan Zhang, Yuxuan Ye, Tianjiao Li, Xi Wang,* Jun Chen, Yan Zhang, Jianbo Wang* Synlett 2015, 26, 59–62.

13. Guojiao Wu, Yifan Deng, Chaoqiang Wu, Xi Wang, Yan Zhang, Jianbo Wang* Eur. J. Org. Chem. 2014, 21, 4477–4481.

12. Xi Wang, Yan Xu, Yujing Zhou, Yan Zhang, Jianbo Wang* Synthesis 2014, 46, 2143–2148.

11. Guojing Ji, Xi Wang,* Songnan Zhang, Yan Xu, Yuxuan Ye, Yan Zhang, Jianbo Wang* Chem. Commun. 2014, 50, 4361–4363.

10. Xi Wang, Yujing Zhou, Guojing Ji, Guojiao Wu, Ming Li, Yan Zhang, Jianbo Wang* Eur. J. Org. Chem. 2014, 15, 3093–3096.

9. Zhibin Shu, Wenzhi Ji, Xi Wang, Yan Zhang, Jianbo Wang* Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2186–2189.

8. Xi Wang, Yan Xu, Yifan Deng, Yujing Zhou, Jiajie Feng, Guojing Ji, Yan Zhang, Jianbo Wang* Chem. Eur. J. 2014, 20, 961–965.

7. Di Qiu, He Meng, Liang Jin, Shuai Wang, Shengbo Tang, Xi Wang, Fanyang Mo, Yan Zhang, Jianbo Wang* Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 11581–11584.

6. Xi Wang, Yan Xu, Fanyang Mo, Guojing Ji, Di Qiu, Jiajie Feng, Yuxuan Ye, Songnan Zhang, Yan Zhang, Jianbo Wang* J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10330–10333.

5. Xi Wang, Yuxuan Ye, Guojing Ji, Yan Xu, Songnan Zhang, Jiajie Feng, Yan Zhang,* Jianbo Wang* Org. Lett.2013, 15, 3730–3733.

4. Di Qiu, Liang Jin, Zhitong Zheng, He Meng, Fanyang Mo,* Xi Wang, Yan Zhang, Jianbo Wang* J. Org. Chem. 2013, 78, 1923–1933.

3. Xi Wang, Yan Zhang, Jianbo Wang* Scientia Sinica 2012, 42, 1417–1427.

2. Xi Wang, Yuxuan Ye, Songnan Zhang, Jiajie Feng, Yan Xu, Yan Zhang, Jianbo Wang* J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 16410–16413.

1. Jia Liu, Xi Wang, Changliang Sun, Bijie Li, Zhangjie Shi, Min Wang* Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 1572–1577.

京ICP备17070628号-1